.

četvrtak, 16. srpnja 2015.

Mjesna samouprava

Gradske četvrti

Gradske četvrti osnovane su za područja unutar Grada Zagreba koja predstavljaju gradske, gospodarske i društvene cjeline, a koje su povezane zajedničkim interesima građana.


Jedanaest od ukupno 17 gradskih četvrti cijelim je svojim područjima smješteno unutar granica naselja Zagreb.Četiri gradske četvrti obuhvaćaju, osim rubnih dijelova grada Zagreba, još i pojedina manja okolna naselja ili dijelove takvih naselja. To se odnosi na Novi Zagreb – istok, Novi Zagreb – zapad, Peščenicu – Žitnjak i Gornju Dubravu.Dvije prostorno najveće gradske četvrti – Sesvete i Brezovica, koje zajedno obuhvaćaju više od 45% ukupne površine Grada Zagreba – protežu se gotovo isključivo područjima desetaka prigradskih naselja obuhvaćajući tek neznatne dijelove područja grada Zagreba kao naselja.Tijela gradske četvrti


Tijela gradske četvrti su vijeće gradske četvrti i predsjednik vijeća gradske četvrti.

Broj članova svakog pojedinog vijeća gradske četvrti određen je Odlukom o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik 4/13), na osnovi službenih rezultata zadnjeg popisa stanovništva, i to tako da se u vijeće bira:
- 11 članova u gradskoj četvrti koja ima do 30.000 stanovnika,
- 15 članova u gradskoj četvrti koja ima od 30.001 do 50.000 stanovnika,
- 19 članova u gradskoj četvrti koja ima više od 50.000 stanovnika. 


Članove vijeća biraju građani s područja gradske četvrti na temelju općega biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem, proporcionalnom izbornom metodom, na osnovi kandidacijskih lista koje mogu predlagati političke stranke i birači.

Za članove vijeća ne smiju se kandidirati policijski službenici, djelatne vojne osobe te službenici i namještenici u Oružanim snagama RH.

Član vijeća gradske četvrti ne može istodobno biti član vijeća mjesnog odbora, predsjednik, potpredsjednik, tajnik i zamjenik tajnika gradske skupštine, službenik i namještenik stručne službe Gradske skupštine, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, pročelnik, zamjenik pročelnika te službenik i namještenik u upravnim tijelima grada Zagreba, član upravnih tijela trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba ili u kojima Grad Zagreb ima većinski paket dionica ili udio, ravnatelj ustanove ili druge neprofitne pravne osobe kojoj je Grad Zagreb osnivač, niti obnašatelj drugih dužnosti navedenih u zakonu kojim je uređen postupak izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Mandat članova vijeća traje četiri godine.

Vijeće, iz reda svojih članova, većinom glasova svih članova, bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Funkcije predsjednika, potpredsjednika i člana vijeća su počasne.


Ovlasti i način rada vijeća gradske četvrti

 Člankom 82. Statuta Grada Zagreba vijećima gradskih četvrti povjereno je samostalno obavljanje sljedećih poslova:

1. donošenje pravila gradskih četvrti;
2. donošenje financijskih planova i završnih računa gradskih četvrti;
3. odlučivanje o raspolaganju imovinom gradskih četvrti;
4. donošenje planova malih komunalnih akcija i utvrđivanje prioriteta u njihovoj realizaciji;
5. izbor predsjednika i potpredsjednika vijeća;
6. sazivanje mjesnih zborova građana;
7. organiziranje i provođenja civilne zaštite u gradskim četvrtima;
8. usklađivanje rada mjesnih odbora;
9. donošenja programa rada i izvješća o radu vijeća;
10. donošenje poslovnika o radu vijeća;
11. suradnja s drugim gradskim četvrtima na području Grada Zagreba, osobito sa susjednim;
12. suradnja s udrugama u gradskim četvrtima u pitanjima od interesa za građane gradskih četvrti;
13. obavljanje i drugih poslova utvrđenih propisima.Člankom 83. Statuta određeno je da vijeće gradske četvrti također:


1. predlaže koncept razvoja svoga područja u okviru razvojnog plana Grada Zagreba;
2. predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata i njihova ostvarivanja;
3. prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i predlaže programe razvoja komunalne infrastrukture;
4. brine o uređivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, infrastrukturi, te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od značenja za gradsku četvrt;
5. brine o zadovoljavanju potreba stanovnika na području predškolskog odgoja i obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i sporta od značenja za gradsku četvrt;
6. predlaže i prati mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te za poboljšanje uvjeta života;
7. predlaže mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svome području;
8. predlaže mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi;
9. predlaže osnivanje ustanova u djelatnostima brige o djeci predškolske dobi, obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa, prati rad ustanova u tim djelatnostima osnovanih radi zadovoljavanja potreba stanovnika na svome području, te predlaže mjere za unapređivanje njihova rada;
10. predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, športskih terena, škola, vrtića, ustanova u kulturi i svih drugih objekata na svojem području;
11. može predložiti područja mjesnih odbora na svojem području;
12. predlaže promjenu područja gradske četvrti, odnosno mjesnih odbora na svojem području;
13. predlaže kandidate za suce porotnike.

Gradska skupština može vijeću gradske četvrti povjeriti i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba.

Vijeće gradske četvrti može održati sjednicu ako je nazočna većina članova vijeća, a odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Pravila gradske četvrti, financijski plan i završni račun, odluke o upravljanju imovinom, plan malih komunalnih akcija, poslovnik o radu vijeća gradske četvrti i odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća, vijeće gradske četvrti donosi većinom glasova svih članova. Vijeće može poslovnikom odrediti i druga pitanja o kojima odlučuje većinom glasova svih svojih članova.Ovlasti predsjednika vijeća gradske četvrti

 Predsjednik vijeća gradske četvrti:
1. predstavlja gradsku četvrt i vijeće gradske četvrti;
2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća;
3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća;
4. surađuje s gradonačelnikom i predsjednikom Gradske skupštine;
5. brine o provedbi akata što se odnose na rad gradske četvrti;
6. sudjeluje u provođenju mjera civilne zaštite;
7. informira građane o pitanjima važnima za gradsku četvrt;
8. koordinira rad predsjednika mjesnih odbora na području gradske četvrti;
9. obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće.

Za obavljanje svojih poslova predsjednik odgovara vijeću.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su povjereni vijeću gradske četvrti predsjednik vijeća odgovara gradonačelniku. Predsjednika vijeća, u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuje potpredsjednik vijeća. Potpredsjednik također pomaže predsjedniku u radu i obavlja poslove iz predsjednikova djelokruga što mu ih on povjeri. U obavljanju povjerenih poslova potpredsjednik je dužan pridržavati se predsjednikovih uputa.

Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika

Odnos gradskih tijela i tijela gradskih četvrti

Gradonačelnik i gradska upravna tijela dužni su, prije realizacije određene mjere ili donošenja odluke o pitanjima važnim za pojedinu gradsku četvrt, od vijeća gradske četvrti ili od predsjednika vijeća zatražiti te saslušati njihovo mišljenje u vezi sa:
1. gospodarskim pitanjima;
2. planom uređivanja javnih površina;
3. osnutkom i premještanjem ustanova, trgovačkih društava i drugih službi;
4. uređivanjem prometa;
5. korekcijom granica;
6. utvrđivanjem uredovnoga radnog vremena;
7. priredbama na javnim cestama, trgovima i pješačkim zonama;
8. svim drugim pitanjima važnima za gradsku četvrt.

Gradonačelnik i gradska upravna tijela također su dužni informirati predsjednika vijeća gradske četvrti o pitanjima u vezi sa: planiranjem razvoja Grada, programima gradske uprave, zaštitom okoliša, gradnjom objekata na području gradske četvrti i drugim pitanjima važnima za gradsku četvrt. Predsjednik je, pak, dužan o tim pitanjima izvijestiti vijeće.

Gradonačelnik, predsjednik Gradske skupštine i predsjednici vijeća gradskih četvrti čine koordinaciju na čelu koje se, prema dogovoru, izmjenjuju gradonačelnik i predsjednik Gradske skupštine. Koordinacija raspravlja o pitanjima važnima za gradske četvrti i o sukobu interesa gradskih četvrti i Grada kao cjeline, najmanje dva puta godišnje.


zagreb.hr