subota, 27. siječnja 2018.

Traže se lokacijske i građevinske dozvole

 Gordana Pasanec Vijećnica
Mjesnog odbora Siget
SigetZadnjih nekoliko godina prilikom donošenja izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba, provlače se pojedinačne primjedbe od strane Medikus klasika d.o.o., i Profectus nekretnina i privatnih osoba za prenamjenom iz javne parkovne površine Z1 nad k.č.br. 956, 957, 958, 959, 960, 961 u gospodarsku namjenu.

Primjedbe se redovito odbacuju jer se postojećoj oznaci planira dodati i oznaka Z3- javna zelena površina tematski park, a prema očitovanju Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada, klasa: 350-07713-01/260, urbroj: 251-05-01-001-14-34, isti prostor dio je projekta Park Novi Zagreb koji se smatra strateški gradski projekt.

Na tim katastarskim česticama nalazi se izgrađena Autopraonica Bumerang u vlasništvu Medikis klasik d.o.o. kojeg zastupa ABDULMOUNEM HAOUI i koja se sastoji od nekoliko izgrađenih objekata , ( gradi se i dalje), a poznato je da su prijave protiv nezakonite gradnje upućene nadležnim institucijama (građ.inspekciji, Ministarsrtvu gospodarstva, DORH, Uskok) u nekoliko navrata, bez odgovora.

Tražim provjeru lokacijskih i građevinskih dozvola nad tim česticama, s obzirom da izgrađeni objekti nisu ucrtani na karti GUP-a , a same čestice su dio vodozaštitnog područja.

Gordana Pasanec, Vijećnica Mjesnog odbora Siget